Hit által élni

” Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Róm.1:17) Sokszor a láthatókra hagyatkozunk, pedig hit által lehet megragadni az Isten valóságát. Aki hisz Istenben, az átéli, hogy Isten ígéretei valósággá lesznek az ő életében. Hinni azt jelenti, hogy még a legnagyobb megpróbáltatások között is biztosak vagyunk abban, hogy Isten ígéretei be fognak teljesedni! Hinni azt jelenti, hogy túllátunk az emberi lehetőségeken és teret engedünk annak, akié minden hatalom mennyen és földön! (Mt.28:18) Egyszerűnek tűnik, s mégis milyen nehéz! Nehéz hinni, amikor éppen a megpróbáltatásaink között vagyunk! Nehéz hinni, amikor mindennapjainkban meg kell harcolnunk nehézségeinkkel! Nehéz hinni, ha csak a láthatókra...

Velem vándorol utamon Jézus

Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta és nem ismerték fel őt.” (Lk. 24:13-16) Jézust keresztre feszítették. Egy ilyen fájdalmas esemény után vannak a tanítványok, akik közül ketten -a feltámadás napjának délutánján- elindultak Jeruzsálemből Emmausba. Szomorúan, csalódottan, megtörten ballagtak. Egyszer csak valaki hozzájuk csatlakozott az úton. Azonban annyira reménytelennek látszott minden, hogy a tanítványokat most semmi és senki nem érdekelte, csak a jeruzsálemi események. Ennélfogva nem volt lényeges és...

Bocsánatot kérni és megbocsátani

József volt tehát az egész ország kormányzója, és ő árulta a gabonát a föld minden népének. Amikor József bátyjai megérkeztek, arccal a földre borultak előtte. Amint József meglátta bátyjait, azonnal felismerte őket, de idegennek tettette magát előttük, és keményen beszélt velük. 1 Móz. 42:6-7a Hosszú ideig képes az ember hordozni magában az elfojtott érzelmeket, az elvarratlan, tisztázatlan sebeket. Mindaddig bennünk marad a keserűség, amíg nem tudunk megbocsátani. Hogyan juthatunk el ide, t.i. addig, hogy megszabaduljunk régi sérelmeinktől, fájdalmainktól, ami mintegy tövisként bennünk van? Hogyan szabadulhat fel az ember, amikor a sok sérelmet még nyomja az évek sokasága is? Egyáltalán lehetséges-e,...

Isten a mi oltalmunk

„Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem.” (Zsolt.71:20) Isten Igéje tanít, gyógyít, buzdít, int, és képes megeleveníteni is! A Szentlélek által megnyílik a lelki fül és meghalljuk Isten hozzánk szóló üzenetét! Az élő Ige hat és kész felnyitni a szemet is a lelki látásra! Istennek hatalma van halottakat feltámasztani, s hatalma van minket megvigasztalni! Ő lelki erőt ad, s ha szükséges, felemel a mélyből! A zsoltáros így vall: „Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem.” Lehet, hogy életünk során sok...

Lelki látás

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj rajtam! (Mk.10:46) Szeretném, ha meglátnánk, hogy Bartimeus bár testileg vak volt, mégis olyan látása volt, mely sok látó embernek nincs meg. Ma különösen is felmerül a kérdés, lehet-e reális látásunk a körülöttünk történő eseményekre! Van-e látásunk arra, hogy a pánik helyett Istenbe kapaszkodjunk, és meglássuk-e Benne, hogy Ő velünk...

Istenben hinni

Istenben hinni „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!” (Jn. 14:1) Sok mindenért nyugtalankodunk: családtagjainkért, megélhetésünkért, egészségünkért… Nyugtalankodik a szív, de van gyógyszer! Az Áldott Orvos az élet vizét kínálja: „higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.” Mit jelent a hit? „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsid. 11:1) Jézus több alkalommal arra mutat rá, hogy a hit az, ami megtart! Például a kapernumi százados (Mt.8), a vérfolyásos asszony (Mt.9, Mk.5), a vak Bartimeus (Mk.10), a tíz leprás (Lk.17) történetében egyaránt. Hinni. Ez azt jelenti, hogy Istenre bízzuk életünket,...