Jámbor Lajos: Jézus élete, A könyörülő samaritánus

Egy törvénytudónak az jutott eszébe, Hogy Jézushoz menvén, megkisértse, kérdve: – Mester! mondd meg nékem, mit kell cselekednem, Az örök életet, hogy én elnyerhessem?- S monda néki Jézus: – „Mi van a törvényben? És azt miként érted? magyarázd meg nékem!”- És a törvénytudó, ki az Írást érti, Imígyen válaszol nagy hirtelen Néki: – Szeressed Uradat, a te Istenedet, Ki téged’ véd, őriz és gondosan vezet! Szíved, lelked, elméd s minden erő benned Szeresse Őt!… így kell hű fiának lenned! Szeresd, ezt mondja a másik parancsolat, Miként önmagadat, – felebarátodat! – S adott neki Jézus ílyen feleletet: -„Jól mondád: ha élni...

Schvalm Rózsa, Ébredj lélek

Ébredj lélek új örömre húsvét reggelén,sötétség hatalmán úrrá lett a fény.Nem rejti a sír mélysége, a Megváltó él,újjászületett az élet, s benne a remény. E szent öröm gyújtson lángot ma is szívünkben,ragyogja be fényével, teljes életünket.Van élet a halál után, aki hitben él,léte már e földön, boldog újjászületés.

Reviczky Gyula: Feltámadás

Fakadnak már a virágok,Kiderül az ég,És a föld most készül ülniDrága ünnepét.Sziveinkben, mint a földön,Ma öröm legyen,Feltámadt az istenemberGyőzedelmesen!   Akik tanait gyülölték,Meg nem ölheték.Nem rejthette sír magábaÉgi szellemét.Mert égből eredt s nem is voltSzületése sem…Feltámadt az istenemberGyőzedelmesen!   Kettős ünneplés azótaMinden kikelet!A mennyországé s a földé…Ünnepeljetek!Adjatok hálát, hogy ismétÚj világ terem,S feltámadt az istenemberGyőzedelmesen!   Aki tudja, mint töré felSírját a dicső;Aki látja, hogy a földönMinden újra nő;Gondoljon feltámadásra,Mely örök leszen…Feltámadt az istenemberGyőzedelmesen!   Adjatok hálát s virágot,Tömjént hozzatok.Hallelujah! hallelujah!Zengje ajkatok.Mert feltámadtok ti is mégValamennyien,Mint az istenember egykor:Győzedelmesen.

Jámbor Lajos: Jézus élete, Jézus könyörgése

Jézus könyörgése És előbbre menvén, leborúlva arcra, Nagy a rettegése, iszonyú a harca! A kínok hulláma a szívéig ér fel: Gyötrelmei között verejtékezik vérrel! – „Óh Atyám! Akinek Te szent végzésed áll, Múljék el Éntőlem e keserű pohár, Ha lehet! De hogyha Te másként akarod: Légyen meg ebben is Te szent akaratod!”- S visszajövén oda, hol az imént hagyta, A három tanítványt találá aluva, S költögetve Pétert, hozzá ekképpen szól: -„Simon! nem volt erőd virrasztani? Alszol? Vigyázzatok immár és imádkozzatok! Így a csáb s kísértet nem fog ki rajtatok; Mert jóllehet, hogy a jóra a lélek kész, De a csüggedező...

Jámbor Lajos: Jézus élete, A Gethsemáné kertben

… A vacsora után, dícséretet zengve, Menének együtt a Gethsemáné-kertbe. A tanítványoknál ez okoz nagy gondot: -„Ez éjjel Énbennem mind megbotránkoztok! Mert meg vagyon írva: A pásztort megverem, És elszélednek a juhok nagy hirtelen! De föltámadandok harmadnap múltára S előttetek mégyek majd Galileába!”- Erőshitű Péter így szól biztos hangon: -Ha mindnyájan is: de én nem botránkozom! S monda Jézus néki: – „Bizony mondom néked, Hogy megcáfolod te mostani beszéded; Mielőtt a kakas ez éjjel szólna: Háromszor tagadsz meg, mint a hűtlen szolga!” Tiltakozik Péter s utána a többi, S lelküket e jóslat égeti és gyötri. Kiérvéna  kertbe, őket leülteté És...

Zsoltárok 1

Az igazak és a bűnösök sorsa 1 Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, 2 hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. 3 Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. 4 Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pelyva, amelyet szétszór a szél. 5 Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében. 6 Mert ismeri az Úr az...

Jámbor Lajos Jézus élete

Judás elárulja Krisztust. Jézus a tanítványok lábait mossa Mielőtt még Judás eltávozott volna, Még az asztal mellett ülének mind sorba’, Midőn Jézus fölkel s mosdó edényt véve, Mosakodó vizet töltetett beléje. Majd a felsőruhát levetve Magáról, Tanítványaihoz rendben odajárúl S mintha nem Úr volna, de utolsó szolga: A mennyei Király – lábaikat mossa! S monda néki Péter: – Uram! nem engedem, Hogy Mesterem lévén, Te mosogass engem’! És válaszol Jézus: – „Péter! mondom néked, Amit Én cselekszem, te azt most nem érted, De majd megérted, ha a jósolt időnek Órái lefolyván, mind bételjesűlnek!”- És ismét szól Péter: – Uram! nincs...

Jámbor Lajos: Jézus élete, Az elveszett juh

Az írástudóknak s farizeusoknak, Akik Jézus ellen gyakran zúgolódtak, Amiért vámszedők- s bűnösökkel eszik; Ilyen példázatot monda egyszer nekik: – Száz juhból állott egy pásztornak a nyája, S mint megannyi kincsre, úgy vigyázott rája; de hogy történt, hogy nem, fölfogni nem bírja: Megszámlálja egyszer s imé, egy a híja!” – „Nagy lőn e miatt a pásztornak a búja S keresvén, értte az erdőt, mezőt bújja; De hogy nem találja az eltévedettet: Elmegy s otthagyja a kilencvenkilencet… Az elveszett juhot végre megtalálván, Örömmel veszi föl és emeli vállán, Hazamegy, meghívja barátit, szomszédit És megvendégeli, imígy szólva nékik”: – „Örvendjetek velem, mert...