Jámbor Lajos Jézus élete

A Szentlélek kitöltetése s a keresztyén egyház megalapítása A mennybemenetel után tíz nap múlva, Midőn a pünköstnek ünnepe lett volna, Mint Jézus meghagyta az apostoloknak: Mindnyájan együtt s egy akarattal voltak. Akkor lőn az égből erős szél zúgása, Mely, miként a villám, lecsapott a házra, Kettős tüzes nyelvek fejük fölé szállnak, S üle a fejére minden tanítványnak. Szentlélek erejét így vevék mindnyájan, Szívükben, keblükben erős bátorság van, Idegen nyelveknek tudóivá lőnek; Íly hatalma lett az isteni erőnek!… Kik Jeruzsálemben az ünnepen voltak, Hallván csodadolgát az apostoloknak: Köréjük gyülemlik a soknyelvű népség, És hallván beszélni: részegeknek vélték. De előáll Péter az...

Pünkösdi imádság

Istenünk! Végtelen szeretetedért áldunk és dicsérünk, mert Jézus Krisztus és Szentlelked által egészen közel léptél hozzánk. Egykor Lelked a vizek felett lebegett és élet támadt, majd a sötétségből világosságot teremtettél. Szentlelked gyújtsa lángra hideg szívünket és világosítsa meg értelmünket! Mennyei erőd, szíved nagy szeretete és józanságod járja át szívünket! Szentlélek! Te az éjszakából a világosságra vezetet népedet, és a világ összezavart nyelvű népeinek egy nyelvet és szent egyházad adod.  Meggyógyítod, amit mi széttörünk és békét teremtesz ott, ahol mi békétlenkedünk. A Te Lelked tanítson minket arra, hogy életünket kibontakoztassuk és megőrizzük. Jöjj közénk parázsló szeretettel és járd át testünket, lelkünket...

Jámbor Lajos Jézus élete

A szent vacsora szereztetése Midőn az asztalnál helyet foglalának, A Krisztus ajakán ilyen beszéd támad: – „Vágyva-vágytam, amíg itt vagyok köztetek, E húsvéti bárányt megenni veletek; Mert jőnek majd Reám kínos szenvedések, Amikor tőletek elszakítva lészek; De eljő a nap is, amidőn mindnyájan Együtt lésztek Velem Atyám országában.” Nem kerülheted ki, mit felőled végzett: Utolér téged’ is a kegyetlen végzet!…

Jámbor Lajos Jézus élete

Keresztelő János fogsága és halála Abban az időben Heródes tetrárka Keresztelő Jánost elvivé fogságra, Mivel az igazat néki megmondotta S fajtalan életét nyiltan kárhoztatta. S ki meglágyította szívekben a követ: Most börtönben sínylik az isteni követ; Később – látni fogjuk gyászos végét neki:- A rászedett zsarnok – fejét leütteti… Keresztelő János halála Heródes házában nagy mulatság járja, Ki-kicsap medréből a vigalom árja; Születése napján a szolgakirálynak Kézcsókoló szolgák a kedvében járnak. Űzi az unalmat ezer bohó játék, Részegítő serleg kézről-kézre jár még, A királynak arcán nyájas derű széled… Csak egy, ami alszik: a lelkiisméret! Börtönbe zárt fogoly hallja a vigalmat,...

Mátyás

…és így imádkoztak: „Urunk, minden szív ismerője, te jelöld ki e kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak.” (ApCsel. 1:24) Ez az igevers abból a történetből való, amikor Mátyást apostollá választják. A tanítványok kijelöltek kettőt: Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Jusztusz volt, és Mátyást, és így imádkoztak: Urunk, minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy e kettő közül melyiket választottad magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban, az apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Sorsot vetettek rájuk: a sors Mátyásra esett, és a tizenegy apostol közé sorolták őt. Mindez áldozócsütörtök után ám még...