Jámbor Lajos Jézus élete, A tékozló fiú

– „Kegyelemre talál, ki bűnét megbánva Égi Atyjához tér; ime, a példája: –

Két szép felnőtt fia vala egy atyának; S kéri az ifjabbik, hogy megosztoznának,

Mondván: Mi az enyém, ne használja senki, Add az örökségből az én részemet ki!

Enged a jó atya fia kérésének És megosztá köztük a dús örökséget.” –

– „A kisebbik fiú, hogy kikapta részét Az apai jussból, vevő után néz szét:

Eladja az ősit hitvány, potom áron… És borúl szemére rózsás tündérálom:

Nincs már, ki tervének gátat tudna vetni, Azt teszi mit akar, nem tiltja le senki!…

És ki szülőfölde szűk határain túl Eddig sohasem volt: világlátni indúl…

A szülői hajlék elmaradt már messze, Oda visszatérted, balga fiú! lesz-e?

A könnyelmű ifjú nem törődik ezzel, Távol idegenbe’ víg életet kezd el:

Világi gyönyörök tűzmámoros kéje Rózsafelhő gyanánt borúl elméjére,

Jó pajtásainak nincs szeri, se száma; Vesszen el a holnap! csak éljen a má’ma!

Repűl a pénz, repűl, mint a könnyű polyva, Kedvderítő ital a földre is foly’ ma!

– Majd kiürűl tárcád! – „Eh, azt én mit bánom!” S holnapba olvad a mai dinom-dánom…

Így megy napról-napra… víg zeneszó mellett, Terített asztalnál ürűl ki a serleg…

Mulatság zajában nem hallák, nem érték: Az egész országban kopogtat az éhség!

Hogy a mámor álmát kialudta végre: A tékozló fiú – tárájába nézve,

Üresnek találja. – „Csak egyet se látok!… Eh, majd segítenek a hű, jó barátok!

Lakomáztak nálam egy napról a másra, Tekintenek talán a jó barátságra!?” …

S elindúl … kopogtat … mint egy koldús, árva… De nincs otthon egy se és az ajtó zárva!

Eltűnik jó kedve, arca olyan komor… És beköszönt nála a legnagyobb nyomor:

Hajlék né’kűl bolyong… éhtől korog gyomra, És fényes ruhája rongyokba’ csüng róla!

… Hogy éhen ne haljon: szolgálatba állott… Nézzétek, nézzétek, mily csüggedten áll ott!

Körűlte disznónyáj… ő az őrizője!… Óh, irgalom Atyja, ne fordúlj el tőle!

És mintha a fiú megátkozva volna: Örökös örökké éhezik a gyomra,

És hogyha engedék: – óh, nyomorúlt élet! A disznók elől is elenné az étket…

Ekkor a tékozló, önmagába szállva, Rágondol borúsan a szólői házra;

S amíg szemében a bánat könye gyűlik, Háborgó lelkével ekként tépelődik:

– „Elmegyek én haza, ahol a cselédek Bőviben vannak az ételnek s kenyérnek;

Hol mindig terítve állnak az asztalok, Míg én itt nyomorba’ majdnem éhenhalok!

Elmegyek atyámhoz és ezt mondom néki: Atyám! a szívemet a bűnbánat tépi:

Vétkeztem ellened és az Isten ellen, De bocsáss meg érette és légy kegyelemmel!

– Jól tudom, mert érzem, hogy vétkeim nagyok, Hogy fiadnak szólíts: méltó rá nem vagyok;

Nyomorúlt tévelygőt tekints csupán bennem! Béreseid közé, óh, fogadj be engem’!” –

Ezt mondván, útra kél… éjjel-nappal fárad, Hogy hamar láthassa az apai házat!…

Látja már… látja már!… és látja az atyja… Odafut öleli… és megcsókolgatja.

– „Óh, atyám! jó atyám! óh, irgalmazz nékem: Bocsásd meg kegyesen az én súlyos vétkem’!”…

De többet szólnia nem enged az atyja, Hanem a szolgáknak e parancsot adja:

– „Öltöztessétek fel ünnepi ruhámba, Drágaköves gyűrűt adjatok ujjára,

Sarut lábaira!… Azután hozzátok Ama hízott tulkot és azt levágjátok!

Lakomát késztvén, hívjatok vendéget! Húzzanak táncnótát a fürge zenésznek!

S lakozzunk vígsággal; mert im, az én fiam, Aki megholt vala: feltámadott, itt van;

És aki elveszett: feltaláltam újra! Tűnjék hát e háznak minden gyásza, búja!” –

… S örök emlékeűl a szerencsés napnak Az ősi hajlékba’ nagy lakomát csapnak.

Az idősebb fiú, ki a mezőn vala, Onnan hazajövén, a zeneszót hallja;

Szólít egy szolgát és annak okát kérdi. A szolga készséggel így felel meg néki:

– „A te öcséd jött meg, s atyád örömében Tulkot vágatott, hogy visszanyerte épen.”-

Ezt hallván a fiú, némán elfordúlva- Elvonúl és szívét neheztelés dúlja.

Kimegy hozzá atyja s bemenésre kéri; De szemrehányással így felel az néki:

– „Hűséggel szolgállak sok esztendők óta, Készséggel hajtottam minden parancsszódra,

S hogy vígadhattam vón’ barátimmal szépen: Egy kecskegödölyét soh’ se adtál nékem!

És e tékozlónak, ki velem részt húzott: Íme, levágattad ama hízott tulkot!”-

– „Fiam, te velem vagy! – így válaszol atyja,- És mindenem tiéd, te vagy az úr abba’!

De lásd, aki bűnös s vétkeit megbánja: Feltámdott holt az s eltűnt: feltalálva!

Örűlj hát, hogy e holt és elveszett lélek Feltámadt, megkerűlt s új életre éledt!”-

… S a fiú, hallgatva atyja intésére, A mulatozókhoz békével megtére.”

Print Friendly, PDF & Email