Jámbor Lajos Jézus élete

Jézus elítélése, keresztre feszítése, halála és eltemetése

Ott benn a teremben hiába vallatnak: A vádlott tisztán áll, nincsen bűne Annak;

De a felizgatott s elvakított népség: Isteni tanában látja szörnyű vétkét.

És hog elveszítsék, Pilátushoz viszik, Vélvén, igazságot szolgáltat az nekik.

…Ujjongva haladnak, Krisztust közre fogva … S nincs senki, ki Néki vígasztalást hozna!…

Pilátus mikéntha túl-óvatos lenne Ez ügben: nem akar ítélkezni benne;

De hallván a zsidók izgatott beszédét, Nehogy elveszítse nagy népszerűségét:

Átveszi a foglyot; kérdezi vallatja, Hogyha talán Benne vétkét találhatna…

Folyik a vizsgálat … Hiába, hiába… Az a legnagyobb vád, hogy „zsidók királya”…

Heródes királyhoz kisérteti végre, Az „ártatlan ember” fölött, hogy itélne…

Örömmel veszi át Heródes, hogy hátha A „híres embertől” egy-két csodát látna!

Kérdezi a Krisztust, s Az előtte állván, Szótalanul hallgt, mint egy szelíd bárány…

Öltöztetik aztán királyi ruhába S úgy kisérik vissza Pilátus házába.

Nagy az aggodalma, nagy a gondja ennek, Mint járjon kedvében e dühös tömegnek?

És Azt, Kiben nincsen parányi bűn s vétek, Mint szabadíthatná, miként menthetné meg?…

Összehívja végre a fő-embereket És a fő-papokat, hogy ítélkezzenek!

Ő ez ártatlannak soh’se lesz gyilkosa, Ő az ítélettől, im, kezeit mossa!

S összeűl a tanács ítéletet hozni; De nem lehet itten csöndbe’ tanácskozni:

Kereszten vérzik már, feje fölött tábla: „Názáreti Jézus, zsidóknak királya”…

Ruháin osztoznak a zsoldos vitézek, S köntösét, hogy bírják: rá sorsot vetének…

Gúnyoló kiáltás kél a kereszt alatt: -Ha Isten Fia vagy: szabadítsd meg Magad’!-

És Jézus könyörög: – „Bocsáss meg ezeknek, Atyám! mert nem tudják, hogy mit cselekesznek!” –

…Mária, az anyja, a keresztnél térdel S szenvedő fiára szívszakadva néz fel!

A leghűbb tanítvány, a jó rokon: János, Gondolatbénító fájdalommal áll ott.

S szól Jézus, anyjához, aki most fölriad Kínjaiból: – „Asszony! imhol a te fiad!”-

S hallja a tanítvány jó Mestere szavát, Mint végrendeletet: – „Imhol a te anyád!” –

… Egyik megfeszített lator ekként szól ma Szidalommal ajkán: – Hogyha Krisztus volna:

Megszabadíthatná Önmagát és minket!- De a másik lator tagadólag intett,

Szitkozódó társát ekképpen dorgálva: -Féld az Istent! Méltók vagyunk a halálra;

Mert számtalan vétek nyomja a lelkünket, Ez pedig ártatlan, mert semmi bűnt nem tett!-

S Jézusra tekintve, ekképpen folytatja: -Amikor menédesz a Te országodba,

Óh Uram, Megváltóm! Emlékezz’ meg rólam, Ki néked szívemből bizonyságot szóltam!-

Rátekint Jézus a vallástevő hűre, Kinek e szavától elenyészik bűne,

S szelíden szól hozzá: -„Bizony mondom néked: A paradicsomban osztályosom lészesz!-

-„Szomjúhozom!” –mondá aztán nemsokára, S e szóra egy vitéz –ecettel kínálja…

Majd lehajtván fejét, szól: -„Elvégeztetett! Atyám! kezeidbe tészem le lelkemet!”-

…Megszűnt a szenvedés! Az isteni lélek Mennyei Atyjához már szabadon térhet!

Győzelmi lakomát ülhet már a gazság. Keresztre szögezve, holtan az Igazság!

És e pillanatban a nap elsötétül, Megrendűl a föld a szörnyű bűn terhétől,

A templom kárpitja im, kétfelé válva… Remeg a zsoldos had mindezek látva;

Mérhetetlen lőn a gyilkosok félelme: Futnak a városba, melleiket verve…

Itéletként hangzik a százados szava: -Valósággal, ez az ember igaz Vala!…

Majd egy József nevű arimathiai Engedélyt hoz, Jézust eltakaríthatni,

S a szent asszonyokkal, kik ott állnak sírva, Elhelyezi testét sziklába-vájt sírba…

Követ hengerítnek a sírbolt szájára, Melyet a százados pecséttel lezára;

És hogy a holttetstet el ne lopja senki: A lezárt sírbolthoz katonaság ment ki…

Print Friendly, PDF & Email