Jámbor Lajos Jézus élete

A szent vacsora szereztetése Midőn az asztalnál helyet foglalának, A Krisztus ajakán ilyen beszéd támad: – „Vágyva-vágytam, amíg itt vagyok köztetek, E húsvéti bárányt megenni veletek; Mert jőnek majd Reám kínos szenvedések, Amikor tőletek elszakítva lészek; De eljő a nap is, amidőn mindnyájan Együtt lésztek Velem Atyám országában.” Nem kerülheted ki, mit felőled végzett: Utolér téged’ is a kegyetlen végzet!…

Jámbor Lajos Jézus élete

Keresztelő János fogsága és halála Abban az időben Heródes tetrárka Keresztelő Jánost elvivé fogságra, Mivel az igazat néki megmondotta S fajtalan életét nyiltan kárhoztatta. S ki meglágyította szívekben a követ: Most börtönben sínylik az isteni követ; Később – látni fogjuk gyászos végét neki:- A rászedett zsarnok – fejét leütteti… Keresztelő János halála Heródes házában nagy mulatság járja, Ki-kicsap medréből a vigalom árja; Születése napján a szolgakirálynak Kézcsókoló szolgák a kedvében járnak. Űzi az unalmat ezer bohó játék, Részegítő serleg kézről-kézre jár még, A királynak arcán nyájas derű széled… Csak egy, ami alszik: a lelkiisméret! Börtönbe zárt fogoly hallja a vigalmat,...

Jámbor Lajos Jézus élete

Jézus mennybemenetele … Negyven nap múlott már, hogy az Úr föltámadt, Midőn útján látjuk szép Bethániának; Mellette haladnak a hű tanítványok, S éreznek szívükben erőt, bátorságot. Az égi Királynak szóra nyílik szája: – „Elmenvén szerteszét e széles világra, Az égi tudományt bátran hirdessétek, Akiket találtok – minden teremtménynek!” – – „Kereszteljétek meg, aki hivő lészen, Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében! Üdvözül, ki hiend s megkeresztelkedik, De aki nem hiend: kárhozatba esik… És Jeruzsálemből el ne távozzatok, Mígnem sz ígéret megvalósúlhatott: Naponként együtt és egy helyen várjátok, Amíg a Szentlelket elküldöm reátok!” – S kezeit felettök áldásra kitárva, Az Úrhoz...

Jámbor Lajos Jézus élete

Mária és Mártha Galilea földén szerteszéjjel járva, Törődötten tére Jézus be egy házba, Hogy akik Őt oly nagy szeretettel várták, Beteljesíthesse szívük kívánságát; S hogy pihenve kissé, mint a fáradt útas, Üdűlve folytassa az isteni útat, Melynek végső pontján, mit az Úr rá ereszt: Szomorú végzetként sötétlik a kereszt! Az egyszerű háznak Mária és Mártha, két kegyeslelkű nő vala a gazdája; Kinek az örömtől pezsgett szívük vére, Hogy a jó Megváltó hajlékukba tére, Hogy nem vetette meg a kicsinyke lakot, Ahol a szívjóság pompa nélkűl lakott; S mintha volna Jézus epedve várt vendég: Ott benn a szobában helyét alig lelték!...

Jámbor Lajos Jézus élete

A vak Bartimeus meggógyítása Jerikói úton nagy sokaság mégyen, Az Úrnak alakja ott halad középen; Üdvözlő kiáltás hangzik közel s messze, Nézzétek, egy koldús mint figyel e neszre!? Bartimeus ül ott, alamizsnát kérve, Születése óta vak mindkét szemére, És hallván, hogy Jézus jő a sokasággal, Segítségül hívja eme kiáltással: – Hogy a szép világot én is megláthassam: Jézus, Dávid fia! óh, könyörűlj rajtam!- – Némulj el! – dorgálják a közelben lévők, Az Urat kimélni úgy igyekezvén ők. De a vak nem hallgat a csititó szóra, Tudván, hogy áldást hoz reá ez az óra: Az előbbinél még hangosabban kiált, Úgy híván...

Jámbor Lajos Jézus élete

Jézus a tengeren jár. A sülyedő Péter … Bucsúzó napsugár az égre pírt feste, Holló-szárnyaival közeleg az este… Egy-egy csillag gyúl ki fönn a magas égen, A nappali szellő is elült már régen. Csend van köröskörűl, nesz sehol se hallszik, A tónak mélyében a hullám is alszik… Körűl a tiszta ég végtelen határa Ölelkezve borúl a földi hazára. Habár örömkönyű rezeg szempillámon: Fenn a hegy tetején a Messiást látom; Csöndesen imázik csillag fénye mellett, Egész alakjáról glóriafény terjed. Hát a tanítványok? Hová küldé őket, Jó és bal sorsában híven résztvevőket? Közepén járnak már a nyugvó vizeknek, Át akarván kelni, csöndesen...

Jámbor Lajos Jézus élete

Ötezren megelégíttetnek Kietlen pusztaság Bethsaida mellett, Melynek tágas terén kalász soh’se rengett, Köveid között a fű hervada vész el… Mit akarsz, te puszta! e tengernyi néppel? És mintha hallanám néma feleletét: -Óh, bűnös halandó! jőjj s tekints szerteszét, Ez ötezer ember – ugyanannyi lélek- Szívében csirázik ma itt örök élet!… Ott prédikál Jézus hallgató tömegnek S testi orvoslást is nyújt a betegeknek; Már hanyatlik a nap, közeleg az este, De a nagy sokaság még mindig Mellette. És tanítványai így szólnak Hozzája: -Ne tartóztasd tovább e nagy pusztaságba’ E nagy sokaságot, e maradó népet, Mert itt nem találnak sem italt, sem...

Jámbor Lajos Jézus élete

Vérfolyásos asszony. Jairus leánya És a túlsó partra, hogy megérkezének, Lőn elterjedése Krisztus hírnevének: Amerre megy, mindenütt nagy sokaság várja. S hallgatva beszédét, körös-körűlzárja. Egy zsinagógának buzgó vezetője: Jairus, Hozzája esdő szóval jőve, Leborúl Előtte: – Mester! kis leánykám Nagy betegen fekszik; kérlek jőjj el hozzám! – Elindúl Jézus … s a sokaság nyomában Körűlte az úton sűrű tolongás van. A tömegben egy nő, kinek súlyos baja, Tizenkét év óta vérfolyásban vala, Érezvéz nyomorúlt, reménytelen voltát: Megérinté az Ő ruhájának bojtját, Bátortalan lévén, hogy Jézust megkérje; S azon pillanatban megszűnt betegsége! Észrevéve Jézus megillettetését, A tömegben kérdő tekintettel néz szét...

Jámbor Lajos Jézus élete

Jézus és a gyermekek Míly magasztos kép az, melyet mostan látok, Krisztus elé jőnek kedves apróságok: Gyermekeket visznek az anyák Őhozzá, Hogy fejökre tevén kezét, megáldaná. És a tanítványok feddik az anyákat: -Nincs ezekkel dolga a nagy Messiásnak! És perbeszállnak a szerető szülőkkel: -Az Isten Fia nem gyermekekért jött el!- De az Úr ajakán dorgáló szó támad: -„Bocsássátok Hozzám ez ártatlan nyájat! Ne tiltsátok őket! Mondom bizonyára, Ilyeneké lesz a mennyeknek országa! Mert ki úgy nem veszi az Isten országát, Mint a kis gyermekek: nem mehet oda át!” S Magához ölelvén a kis csemetéket, Kezét rájok vetve, megáldotta őket… …Gyermek!...