Jámbor Lajos: Jézus élete, A magvető

Óh, hol vagyon a száj, mely azt kibeszélje, Mily bölcsesség rejlik Krisztus beszédébe’!? Nincsen arra hű szó, nincsen arra mérték, Mert benne van abban magasság és mélység! Az együgyűek és szegények barátja Fényvilágot gyújtott a mély éjszakába’, S hogy senki ne légyen, ki lelkében kárt vall: Tanította őket példázatok által. Az első példában „magvetőről” tanít, Aki hintegeti az ige magvait: – „Kiméne egy ember felszántott földére, Hogy a tiszta magot elvetné beléje. Szórás közben némely mag útfélre esék S az égi madarak felkapván, megevék. Ilyen az az ember, ki az igét hallja, S nem értvén szívéből a gonosz kikapja!” –...

Jámbor Lajos Jézus élete, A tékozló fiú

– „Kegyelemre talál, ki bűnét megbánva Égi Atyjához tér; ime, a példája: – Két szép felnőtt fia vala egy atyának; S kéri az ifjabbik, hogy megosztoznának, Mondván: Mi az enyém, ne használja senki, Add az örökségből az én részemet ki! Enged a jó atya fia kérésének És megosztá köztük a dús örökséget.” – – „A kisebbik fiú, hogy kikapta részét Az apai jussból, vevő után néz szét: Eladja az ősit hitvány, potom áron… És borúl szemére rózsás tündérálom: Nincs már, ki tervének gátat tudna vetni, Azt teszi mit akar, nem tiltja le senki!… És ki szülőfölde szűk határain túl Eddig...

Sajó Sándor: Magyarnak lenni

Magyarnak lenni: tudod mit jelent?Magasba vágyva, tengni egyre – lent;Mosolyogva, mint a méla őszi táj,Nem panaszolni senkinek, mi fáj;Borongni mindig, mint a nagy hegyek,Mert egyre gyászlik bennünk valami:Sokszázados bú, melyet nem lehetSem eltitkolni, sem bevallani.Magányban élni, ahol kusza árnyakBús tündérekként föl-fölsirdogálnak,S szálaiból a fájó képzeletnekFekete fényű fátylat szövögetnekÉs bút és gyászt és sejtést egybeszőveRáterítik a titkos jövendőre.Rabmódra húzni idegen igát,Álmodva rólad: büszke messzi cél,S meg-megpihenve a múlt emlékinél,Kergetni téged: csalfa délibáb!…Csalódni mindig, soha célt nem érve,S ha szívünkben már apadoz a hit:Rátakargatni sorsunk száz sebéreÖnámításunk koldusrongyait. Én népem! múltba vagy jövőbe nézz:Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!… Magyarnak lenni: tudod...

Jámbor Lajos Jézus élete

Krisztus fényes dicsősége a hegyen Péter, Jakab s János hű kíséretében Látjuk Jézust, amint egy nagy hegyre mégyen. A tiszta égbolton nincs egy darab felhő, Virágok illatát hordja szét a szellő. Oly lélekemelő ez az egész tájék! Talán soha sincs itt borúlat és árnyék? Talán itt volt hajdan, e helyen az Éden? Talán itt hangzott el a teremtő „Légyen!”? … Fenn vannak már a hegy szédítő tetején, Tanítvány’i előtt az Úr előbbre mén… És ime, egyszerre nagy hirtelenséggel Ragyog a hegytető csodás fényességgel: Elváltozik az Úr … arca fényes, mint a nap, Alakja, ruhája fénylő, fehér színt kap… S im,...

Jámbor Lajos Jézus élete

A Szentlélek kitöltetése s a keresztyén egyház megalapítása A mennybemenetel után tíz nap múlva, Midőn a pünköstnek ünnepe lett volna, Mint Jézus meghagyta az apostoloknak: Mindnyájan együtt s egy akarattal voltak. Akkor lőn az égből erős szél zúgása, Mely, miként a villám, lecsapott a házra, Kettős tüzes nyelvek fejük fölé szállnak, S üle a fejére minden tanítványnak. Szentlélek erejét így vevék mindnyájan, Szívükben, keblükben erős bátorság van, Idegen nyelveknek tudóivá lőnek; Íly hatalma lett az isteni erőnek!… Kik Jeruzsálemben az ünnepen voltak, Hallván csodadolgát az apostoloknak: Köréjük gyülemlik a soknyelvű népség, És hallván beszélni: részegeknek vélték. De előáll Péter az...