Jámbor Lajos Jézus élete

Keresztelő János fogsága és halála

Abban az időben Heródes tetrárka Keresztelő Jánost elvivé fogságra,

Mivel az igazat néki megmondotta S fajtalan életét nyiltan kárhoztatta.

S ki meglágyította szívekben a követ: Most börtönben sínylik az isteni követ;

Később – látni fogjuk gyászos végét neki:- A rászedett zsarnok – fejét leütteti…

Keresztelő János halála

Heródes házában nagy mulatság járja, Ki-kicsap medréből a vigalom árja;

Születése napján a szolgakirálynak Kézcsókoló szolgák a kedvében járnak.

Űzi az unalmat ezer bohó játék, Részegítő serleg kézről-kézre jár még,

A királynak arcán nyájas derű széled… Csak egy, ami alszik: a lelkiisméret!

Börtönbe zárt fogoly hallja a vigalmat, A dévaj danától egy percre sem alhat,

Álmatlan szemekkel forgolódik ágyán: -A szép napvilágot csak még egyszer látnám!-

Keresztelő János, bohó kivánságod! M’ért kellene néked a szép napot látnod?

Börtönbe’ rothadva haljon az igazság, Míg diadalmi tort ül itt fenn a gazság!

… A búnak, bánatnak mély sírvermet ásnak: Muzsikáló mellett a Heródiásnak

Gyönyörű leánya, kipirúlva láztól, Vendégsereg előtt bűvölően táncol.

Tapsvihar zudúl fel, midőn félbe’ hagyja, Élteti a népség, becézgeti atyja: (!?)

– Jó kedvembe’ vagyok, szép gyermekem, látod! Megadom, esküszöm! mi a kivánságod?

Felugrik a leány e csábító szóra, És pokoli kedv és öröm kacag róla;

Ördögi villanás az anyja szemében… S tudja már a leány, tudja, hogy mit kérjen:

– Ha mulattatásom olyan kedves néked, Hogy kivánságomat megadni ígérted,

Nem kivánok sokat, óhajtásom kevés: Hozasd Keresztelő Jánosnak a – fejét! –

Ah, e kivánságra a nagykevű sápad, Érzi hideg csókját fagyos borzongásnak;

Messzi röpűl kedve, mint az űzött madár, Szívére a búnak nehéz borúja száll.

Keblében az alvó oroszlán felébredt S tépi, marcangolja a lelkiisméret!

Elméjébe’ töpreng: hol lehetne nyitja? Visszavonná szavát … de az eskü tiltja!…

Míg búsong a király: a fényes vendégek Megtört alakjára kárörömmel néznek.

Látja ezt Heródes s hogy ne legyen gyáva A vendégek előtt: magát tettre szánja,

Gyors parancsot ád ki, hogy rajta ne múljon: -Keresztelő János feje porba hulljon!…

… Hozza már a hóhér csöndesen … vigyázva A prófétai főt egy aranyos tálba’!

Keresztelő János! ime, kivánságod: A szép, nagy világot ismét, újra látod,

A mennyboltozatot, mely odafenn kékűl, Láthatod, nézheted halva, élet nélkűl!…

… Vérszopó Heródes, te gyilkos hiéna! Arcod miért sápadt, ajkad miért néma?

Ki a magasságból aljas tetted’ látta: Kísérjen sírodba bosszúálló átka!!…

Print Friendly, PDF & Email